سهرابیان

رویداد ها

نمایش

پروژه بیمارستان سرطانی ناظران مشهد

پروژه بیمارستان سرطانی ناظران مشهد

more info

تقدیر از تیم مهندسان اجرایی پروژه بیمارستان سرطانی ناظران

تقدیر از تیم مهندسان اجرایی پروژه بیمارستان سرطانی ناظران

more info

پروژه بیمارستان سرطانی ناظران مشهد

پروژه بیمارستان سرطانی ناظران مشهد

more info

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.