سهرابیان

پروژه های در حال اجرا

نمایش

مجموعه جایگزین چادر ها

مجموعه جایگزین چادر ها

more info

مجتمع اختر شناسی و افلاک نمای نیشابور

مجتمع اختر شناسی و افلاک نمای نیشابور

more info

مجتمع تجاری هاشمیه

مجتمع تجاری هاشمیه

more info

برج های دوقولوی قائم شهر

برج های دوقولوی قائم شهر

more info

مجتمع تجاری آفتاب

مجتمع تجاری آفتاب

more info

درمانگاه خیریه فرهنگیان

درمانگاه خیریه فرهنگیان

more info

مجتمع تجاری تفریحی و پارکینگ طبقاتی مهر و ماه

مجتمع تجاری تفریحی و پارکینگ طبقاتی مهر و ماه

more info

بیمارستان تخصصی انکولوژی ناظران

بیمارستان تخصصی انکولوژی ناظران

more info

رستوران کاکتوس 2

رستوران کاکتوس 2

more info

مجتمع تجاری اداری میلاد قائم شهر

مجتمع تجاری اداری میلاد قائم شهر

more info

موسسه هدایت نور

موسسه هدایت نور

more info

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.