سهرابیان

طرح های پیشنهادی

نمایش

هتل جوادالائمه

هتل جوادالائمه

more info

مجتمع تجاری تفریحی دیاموند

مجتمع تجاری تفریحی دیاموند

more info

مرکز تجارت جهانی خیام

مرکز تجارت جهانی خیام

more info

مجتمع اقامتی تجاری و تفریحی کوهسنگی

مجتمع اقامتی تجاری و تفریحی کوهسنگی

more info

مجتمع تجاری تفریحی و اداری الماس اردبیل

مجتمع تجاری تفریحی و اداری الماس اردبیل

more info

مجتمع تجاری تفریحی الهیه

مجتمع تجاری تفریحی الهیه

more info

مجتمع تجاری تفریحی الماس کویر کرمان

مجتمع تجاری تفریحی الماس کویر کرمان

more info

مجتمع تجاری اقامتی و پارکینگ طبقاتی آلتون 2

مجتمع تجاری اقامتی و پارکینگ طبقاتی آلتون 2

more info

مجتمع تجاری تفریحی و اداری گرندسنتر

مجتمع تجاری تفریحی و اداری گرندسنتر

more info

مرکز ورزشی مجموعه گلستان علی (ع)

مرکز ورزشی مجموعه گلستان علی (ع)

more info

مرکز نگهداری ازکودکان بی سرپرست

مرکز نگهداری ازکودکان بی سرپرست

more info

تاکنون پروژه های متعددیدر سراسر ایران و کشور همسایه افغانستان به مرحله اجرا در آمده است که از آن میان می توان به مجتمع تجاری الماس شرق ، برج آلتون و مجتمع اختر شناسی و افلاک نما نیشابور اشاره نمود. در سال 86 بعنوان صادر کننده نمونه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای همسایه از استان خراسان رضوی انتخاب شد.